ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt
 

1.1  De nuvarande allmänna villkoren ("GTC") innehåller villkor för vilka Galvanize Nutrition Kft. (registrerat säte: 114 Budapest, Columbus u. 27-29. B. ép., Ungern; Registreringsnummer: 01-09-305771)levererar produkter till sina distributörskunder som är verksamma inom EU ("Kunden"). Genom att beställa är Kunden bunden av följande bestämmelser.

 

1.2 Samtliga kundens villkor är härmed uttryckligen bestridda. Motstridiga villkor för kunden som Galvanize Nutrition inte uttryckligen har accepterat ska inte vara bindande för Galvanize Nutrition, trots att de inte uttryckligen har bestridits.

  • Galvanize Nutrition har rätt att ändra dessa Allmänna villkor med jämna mellanrum. Ändringarna ska göras tillgängliga på Galvanize Nutritionens websida minst 15 dagar innan ändringarna träder i kraft.​

2. Produkter

 

2.1 "Produkter" betyder de produkter som anges i den aktuella prislistan och levereras av Galvanize Nutrition till kunderna.

3. Köp

3.1 Kunder får köpa produkter från Galvanize Nutrition i eget namn och på egen risk enligt dessa allmänna villkor.

 

3.2 Beställningen kan göras via e-post. Galvanize Nutrition ska bekräfta beställningen via e-post.

 

3.3 Kunden ska inte ha rätt att avboka bekräftade beställningar. Om kunden upphäver sin bekräftade order eller på annat sätt vägrar att ta emot de levererade produkterna, ska kunden ersätta alla kostnader och skador på Galvanize Nutrition som uppkommit på grund av detta.

 

​​

4. Leverans

4.1 Galvanize Nutrition ska leverera Produkterna till Kunden på egen bekostnad. Galvanize Nutrition ska meddela till Kunden om transportens startdatum.

 

​4.2 Produkterna ska levereras till Kunden av den transportör som är anlitad av Galvanize Nutrition. Transportör ska överlämna produkterna till kunden, dess ombud eller någon person som kunden använder för att fullfölja sin förpliktelse. Risken för oavsiktlig skada på eller förlust av varorna ska överlåtas till kunden vid sådan överlämning. Risken för oavsiktlig förlust eller skada ska också som standard överlåtas till kunden vid godkännande.

 

4.3 Kunden ska undersöka kvaliteten och kvantiteten av produkterna i närvaro av transportören. Kvantitativ brist får endast godtas om den registreras under överlämnandet av Produkterna. 

5. Garanti

 

5.1 Kundens garantianspråk utesluts om kunden inte följer sina undersöknings- och anmälningsskyldigheter Kunden ska omedelbart undersöka alla inkommande produkter och meddela Galvanize Nutrition om alla fel inom 8 (åtta) dagar efter mottagandet av produkterna.

 

5.2 Om produkten skadad ska Galvanize Nutrition tillhandahålla nya produkter som är skadefria inom rimlig tid.

5.3 Galvanize Nutrition är inte ansvarig för fel som orsakats av Kundens felaktiga förvaring av Produkterna.

 

5.4 Vid dolda fel som rapporterats av konsumenterna ska kunden upprätta protokoll och omedelbart vidarebefordra den till Galvanize Nutrition.

6. Priser, betalningar

 

6.1Den faktiska prislista som tillgängliggjorts för kunden anger varornas pris. Priserna avgörs utifrån DAP-paritet (INCOTERMS 2010). Priserna gäller endast bekräftade beställningar. Dessa är angivna i euro om de inte är fastställda i annan vald valuta för specifika kundgrupper och är netto, alltså ska tillämplig mervärdesskatt tilläggas. Fakturor betalas utan avdrag.

6.2 Inköpspriset ska betalas fram till det datum som anges i fakturan, men betalningsfristen får inte vara kortare än 5 dagar från fakturadatum, om inte annat anges på fakturan. Om kunden inte betalar inom den angivna perioden blir utebliven betalning.

6.3 Vid utebliven betalning Galvanize Nutrition ska ha rätt att kräva ränta för sen betalning enligt Europeiska centralbankens grundränta sista dagen före det kalenderhalvår då standarden inträffade, plus 8% (åtta procent) samt alla ytterligare förluster.

6.4 Vid utebliven betalning ska Galvanize Nutrition också ha rätt att avbryta ytterligare leveranser och vägra att ta emot ytterligare order.

 

6.5 Kunden ska inte ha några rättigheter till avräkningar och/eller kvarhållanden.

6.6 Titeln på varorna ska förbli hos Galvanize Nutrition (kvarhållande av titelvaror) tills alla krav som härrör från affärsrelationen med kunden har avgjorts. Kunden ska vara berättigad att sälja kvarhållande av titelvaror i normal affärsverksamhet så länge den uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet med Galvanize Nutritions regelrätt och inget betalningsföreläggande föreligger. Kunden ska inte ha rätt att ålägga kvarhållande av titelvaror eller ge kvarhållande av titelvaror till tredjeparter som en annan säkerhetsform. Kunden ska hantera kvarhållandet av titelvaror med försiktighet, hålla dessa borta från andra varor och förlustförsäkra dem tillräckligt på egen bekostnad, i synnerhet mot förlust till följd av brand, vatten eller stöld.

7. Ansvar

7.1 Galvanize Nutrition är endast ansvarig för direkta skador orsakade av Galvanzie Nutrition med avsikt eller grov vårdslöshet. Ansvaret för Galvanize Nutrition för indirekta och följdskador (t.ex. förlust av vinst) är utesluten.

7.2 Galvanize Nutritions skadeståndsansvar ska vara begränsat till 15% (femton procent) av inköpsbeställningens värde utom i fall där Galvanize Nutrition avsiktligt orsakar kunden skador eller i händelse av hot mot kropp, hälsa eller liv.

8. Återförsäljning

8.1 Kunden har rätt att sälja de inköpta produkterna i eget namn, i oförändrad form. Eventuella förändringar i eller ändring av märkningen, märke, etiketter av produkterna är strängt förbjuden.

 

8.2 Skapelser som levereras i samband med försäljningen av varorna skall förbli under Galvanize Nutritions immateriella äganderätt och får endast användas i samband med marknadsföring och återförsäljning av varorna. Kunden ska inte ha rätt att bevilja licens för användning av Galvanize Nutritions immateriella äganderätt till tredjeparts.

9. Återkalla produkten

9.1 Galvanize Nutrition och kunden ska informera varandra om eventuella uppgifter om produktens säkerhet, inklusive påbörjandet av återkallande av produkter eller annan administrativ procedur.

 

9.2 Kunden ska bära kostnaderna för återkallandet av produkten om återkallelsen är resultatet av felaktig lagring av Produkterna av Kunden eller annan överträdelse av detta Allmänna villkor av Kunden.

10. Tillämplig lag, tvistlösning

10.1Ungersk lag gäller för rättsförhållandena i samband med leveransavtalen. FN-konventionen om kontrakt för internationell försäljning av varor (CISG) ska inte tillämpas.

 

10.2 Parterna är föremål för alla tvister som härrör från eller står i samband med denna GTC, särskilt med avseende till dess överträdelse, upplösning, giltighet eller tolkning, med undantag för domstolens förfarande, den permanenta skiljedomstolen vid den ungerska handelskammaren och handelsbranschens (handelsdomstol i Budapest) enhälliga och slutgiltiga beslut. Förfarandet regleras av skiljedomstolens arbetsordning (kompletterat med bestämmelserna i snabbordningsförordningen). Antalet domare är en. Alternativet enligt kapitel IX i lag nr LX från 2017 om skiljedomsreglerad förnyelse av förfarande är utesluten